http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 4 липня 2012 р. № 602

13.07.2012

Київ

Про затвердження Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами

Відповідно до частини другої статті 13 Закону України “Про здійснення державних закупівель” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами, що додається.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд.70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 602

ПОРЯДОК визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами

Загальна частина

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником у разі закупівлі за рамковими угодами товарів та/або послуг згідно з переліком товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами (далі — перелік), затвердженим Мінекономрозвитку (далі — Уповноважений орган).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про здійснення державних закупівель”. Визначення генерального замовника

3. Генеральний замовник визначається:

1) Кабінетом Міністрів України — у разі здійснення закупівлі товарів та/або послуг за рахунок коштів державного бюджету, Національного банку, Пенсійного фонду України, загальнообов’язкового державного соціального страхування, загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, коштів, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”;

2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями або виконавчими органами місцевих рад — у разі здійснення закупівлі товарів та/або послуг за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих бюджетів.

4. Головні розпорядники коштів державного бюджету, Національний банк, Пенсійний фонд України, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, страхові фонди інших видів загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — ініціатори звернення) на підставі поданих підпорядкованими їм розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери їх управління, територіальними органами (далі — підпорядковані установи) заявок щодо потреби в закупівлі одних і тих самих товарів та/або послуг згідно з переліком готують і подають Уповноваженому органові звернення з пропозиціями щодо визначення генерального замовника (генеральних замовників) для здійснення закупівель таких товарів та/або послуг за рамковою угодою. Ініціатор звернення може виступити стороною рамкової угоди.

5. У зверненні обов’язково зазначаються:

1) найменування і місцезнаходження ініціатора звернення;

2) найменування не менш як трьох замовників (підпорядкованих установ, а також ініціатора звернення у разі, коли він бажає виступити стороною рамкової угоди), які мають потребу в закупівлі одних і тих самих товарів та/або послуг згідно з переліком;

3) найменування товарів та/або послуг згідно з переліком із зазначенням орієнтовної кількості товарів та/або обсягу послуг за рік;

4) пропозиція щодо визначення генерального замовника (генеральних замовників);

5) обґрунтування економічної доцільності визначення генерального замовника (генеральних замовників) та здійснення закупівель за рамковою угодою. До звернення обов’язково додаються копії установчих документів юридичної особи, яку пропонується визначити генеральним замовником.

6. У разі коли у річних планах двох і більше головних розпорядників коштів державного бюджету (далі — заявники) передбачається закупівля одних і тих самих товарів та/або послуг згідно з переліком, вони можуть подати до Уповноваженого органу спільне звернення з узгодженими пропозиціями щодо визначення генерального замовника (генеральних замовників).

7. У спільному зверненні обов’язково зазначаються:

1) найменування та місцезнаходження заявників;

2) найменування товарів та/або послуг згідно з переліком із зазначенням орієнтовної кількості товарів та/або обсягу послуг за рік у розрізі кожного заявника;

3) узгоджені пропозиції щодо визначення генерального замовника (генеральних замовників);

4) обґрунтування економічної доцільності визначення генерального замовника (генеральних замовників) та здійснення закупівель за рамковою угодою. Спільне звернення підписується всіма заявниками, зазначеними в ньому.

8. Датою надходження звернення (спільного звернення) є дата його реєстрації Уповноваженим органом.

9. Уповноважений орган розглядає звернення (спільне звернення), внесене з дотриманням вимог цього Порядку, в місячний строк з дня його надходження і за результатами розгляду готує та подає в установленому законодавством порядку Кабінетові Міністрів України проект рішення щодо визначення генерального замовника (генеральних замовників).

10. Уповноважений орган відмовляє у розгляді звернення (спільного звернення) у разі, коли:

1) товари та/або послуги не включені до переліку;

2) звернення не містить інформації, передбаченої пунктом 5 цього Порядку, а спільне звернення — інформації, передбаченої пунктом 7 цього Порядку;

3) юридична особа, яку пропонується визначити генеральним замовником, за статусом не належить до органів, установ чи організацій, які можуть бути визначені генеральним замовником згідно із Законом України “Про здійснення державних закупівель”;

4) особа, яка подала звернення, не може бути ініціатором звернення відповідно до пункту 4 цього Порядку;

5) спільне звернення не підписане всіма заявниками, зазначеними в ньому.

11. У разі відмови в розгляді звернення (спільного звернення) Уповноважений орган у десятиденний строк з дня його надходження інформує про це ініціатора звернення (заявників) із зазначенням причин відмови. Ініціатор звернення (замовники) може (можуть) повторно подати звернення (спільне звернення) до Уповноваженого органу після усунення причин відмови.

12. Рішення про визначення генерального замовника (генеральних замовників) для організації і проведення процедур закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами приймається: у разі здійснення закупівлі за кошти бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі за рахунок субвенції з інших бюджетів, — Радою міністрів Автономної Республіки Крим у разі надходження не менш як трьох звернень розпорядників (одержувачів) коштів зазначеного бюджету щодо визначення генерального замовника (генеральних замовників) у десятиденний строк з дати надходження останнього звернення, але не більш як 90 днів з дати надходження першого звернення; у разі здійснення закупівлі за кошти відповідних місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок субвенції з інших бюджетів, залежно від місцевого бюджету — місцевими держадміністраціями або виконавчими органами місцевих рад у разі надходження не менш як трьох звернень розпорядників (одержувачів) коштів відповідного місцевого бюджету щодо визначення генерального замовника (генеральних замовників) у десятиденний строк з дати надходження останнього звернення, але не більш як 90 днів з дати надходження першого звернення.

Такі звернення повинні відповідати вимогам пункту 5 (крім підпункту 2) цього Порядку. Датою надходження звернення є дата його реєстрації відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями або виконавчими органами місцевих рад. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації або виконавчі органи місцевих рад можуть установлювати особливості підготовки проектів рішень про визначення генерального замовника (генеральних замовників) для здійснення закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами за кошти відповідних місцевих бюджетів, які не повинні суперечити законодавству. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцева рада може своїм рішенням надати право відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації або виконавчому органові місцевої ради самостійно на зазначений у рішенні період визначити генерального замовника (генеральних замовників) для здійснення закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами за кошти відповідного місцевого бюджету та встановити строк, протягом якого генеральний замовник (генеральні замовники) повинен бути визначений. Органи місцевого самоврядування можуть визначити генерального замовника (генеральних замовників) для здійснення закупівель в їх інтересах за рамковими угодами за кошти відповідних місцевих бюджетів та узгодити порядок їх взаємодії з генеральним замовником (генеральними замовниками) на договірних засадах відповідно до законодавства у сфері державних закупівель.

13. У разі визначення генерального замовника на певний строк про це зазначається у відповідному рішенні. Процедура закупівлі за рамковими угодами, що розпочата генеральним замовником до закінчення зазначеного строку, завершується ним відповідно до законодавства у сфері державних закупівель.

Взаємодія замовників з генеральним замовником

14. Уповноважений орган забезпечує оприлюднення на своєму веб-порталі рішення Кабінету Міністрів України щодо визначення генерального замовника (генеральних замовників) протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття. Зазначені в пункті 12 цього Порядку органи надсилають власні рішення про визначення генерального замовника (генеральних замовників) юридичній особі, яка здійснює наповнення веб-порталу Уповноваженого органу у сфері закупівель, для оприлюднення на цьому веб-порталі протягом п’яти робочих днів з дня їх прийняття, а копії таких рішень — Уповноваженому органові протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття. Уповноважений орган та зазначені в пункті 12 цього Порядку органи письмово повідомляють протягом п’яти робочих днів ініціаторів звернення (заявників) про прийняте рішення.

15. Замовник, в інтересах якого відповідно до законодавства може бути здійснена закупівля за рамковою угодою, протягом 45 днів з дня набрання чинності рішенням про визначення генерального замовника (генеральних замовників) подає генеральному замовникові пропозиції щодо здійснення такої закупівлі, які зазначаються в листі-зверненні. Датою подання листа-звернення є дата його реєстрації генеральним замовником.

16. У листі-зверненні обов’язково зазначаються:

1) найменування і місцезнаходження замовника, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

2) пропозиція щодо кількості учасників процедури закупівлі (далі — учасники), з якими буде укладено рамкову угоду;

3) найменування товарів та/або послуг згідно з переліком;

4) найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до законодавства, із зазначенням коду згідно з державним класифікатором;

5) інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі;

6) місце поставки товарів та/або надання послуг;

7) орієнтовна кількість товарів та/або обсяг послуг із зазначенням періоду (місяць, квартал, рік), на який є потреба в укладенні рамкової угоди (з помісячною, поквартальною розб

ДО УВАГИ ВСІМ БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ!

 зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» 13.04.2017 № 2019-VIII

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» 23.11.2018

Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік

Лист від 30.12.2016 р. №3302-06/42560-06

Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю

Лист № 3302-06/1340-06 від 17.01.2017 року

Щодо зміни системи оподаткування

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ВІД 17.03.2016 № 454

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі

Рейтинг@Mail.ru