http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

Проект Закону України

08.11.2010   


05.11.2010 | 17:27 | Департамент державних закупівель та державного замовленняПроект

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

М. АЗАРОВ

“ ” 2010 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України
“Про здійснення державних закупівель”
__________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471, № 35—36, ст. 491, із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2010 року № 2462-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) документація конкурсних торгів — документація, що розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для вільного доступу відповідно до статті 10 цього Закону та безоплатно подається замовником під час проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам. Документація конкурсних торгів не є об’єктом авторського права та/або суміжних прав.”;

підпункт 10 викласти в такій редакції:

“10) замовники (замовник) — розпорядники (розпорядник) державних коштів, які здійснюють (який здійснює) закупівлю в порядку, визначеному цим Законом;”;

підпункт 14 викласти в такій редакції:

“14) комітет з конкурсних торгів — службові (посадові) особи замовника (генерального замовника), які є його працівниками, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом;”;

підпункт 15 виключити;

підпункт 23 викласти в такій редакції:

“23) послуги — будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові, банківські послуги, поточний ремонт;”;

доповнити частину підпунктом 231 такого змісту:

“231) постійно діючий ринок — сформовані протягом не менш як трьох років попит і пропозиція на товари, роботи та послуги у межах відповідної території (адміністративно-територіальної одиниці або держави у цілому);”;

підпункт 33 викласти в такій редакції:

“33) учасник процедури закупівлі (далі — учасник) — фізична особа, в тому числі фізична особа — підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), що письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних торгів або цінову пропозицію, або взяла участь у переговорах у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника;”;

доповнити частину підпунктом 36 такого змісту:

“36) висновок Уповноваженого органу ─ документ, який надається Уповноваженим органом замовнику, що має намір застосувати процедуру закупівлі в одного учасника, в якому викладається думка Уповноваженого органу щодо відповідності обраної процедури закупівлі умовам проведення такої закупівлі, визначеним цим Законом. Замовник розглядає висновок під час прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника;”;

частину другу виключити;

2) у статті 2:

абзаци другий і третій частини другої виключити;

частини третю і четверту викласти в такій редакції:

“3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є:

товари або послуги, пов’язані з розробленням дизайну і виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет, їх зберіганням, транспортуванням та обліком;

послуги, закупівля яких здійснюється державними банками та банками, в капіталізації яких взяла участь держава, виключно для проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”;

товари, роботи або послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;

товари, роботи або послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України “Про державну таємницю”;

послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється для підготовки і проведення виборів та референдумів в Україні;

товари, роботи і послуги, пов’язані з терміновою ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також наданням гуманітарної допомоги Україною іншим державам відповідно до рішення Кабінету Міністрів України;

консультаційні та юридичні послуги, пов’язані із захистом та представництвом інтересів держави чи замовників у міжнародних арбітражах та іноземних судових органах;

товари, роботи і послуги для забезпечення непланових: авіаперевезень офіційних державних делегацій, проведення заходів і офіційних прийомів Президента України, Голови Верховної Ради України, членів Кабінету Міністрів України;

товари, закупівля яких здійснюється на біржах або конкурсах, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України;

товари, роботи і послуги відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України, закупівля яких здійснюється підприємствами оборонно-промислового комплексу;

послуги міжнародних фінансових організацій, пов’язані із залученням кредитів (позик) міжнародних фінансових організацій;

послуги для забезпечення непланових: авіаперевезень, автоперевезень, організації харчування, проживання, експлуатації спортивних споруд, спеціального обладнання та облаштування місць для проведення навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів всеукраїнського та міжнародного рівня. Непланова закупівля: лікарських засобів та виробів медичного призначення для збірних команд України, а також товарів та послуг, які непланово закуповуються безпосередньо для проведення заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та участі збірних команд спортсменів України в міжнародних спортивних заходах;4. Окремими законами України визначаються особливості здійснення закупівлі таких товарів, робіт і послуг:

захищені фарби, папір та інші матеріали, які використовуються для виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (обліку) згідно зі схемою їх захисту, та бланки цінних паперів і документи суворої звітності;

послуги з перевезення залізничним транспортом;

природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання;

послуги поштового зв’язку, поштові марки та марковані конверти;

телекомунікаційні послуги, в тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів);

централізоване водопостачання та водовідведення;

електрична енергія, її передача та розподіл;

централізоване постачання теплової енергії;

неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;

послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами, інших речовин трубопровідним транспортом;

нафта або нафтопродукти сирі;

послуги з підготовки кадрів вищими навчальними закладами І – IV рівнів акредитації за державним замовленням;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за кошти, розпорядником яких є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань та заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та інших міжнародних спортивних подій.”;

частину п’яту після слів “визначених цим Законом” доповнити словами “, крім випадків, передбачених цим Законом”;

3) доповнити Закон статтею 21 такого змісту:

“Стаття 21. Стадії процедур державних закупівель

1. Стадіями процедур державних закупівель є:

опублікування плану державних закупівель;

оголошення про проведення процедури закупівлі;

отримання замовником пропозицій конкурсних торгів або цінових пропозицій, проведення переговорів;

розкриття пропозицій конкурсних торгів або цінових пропозицій;

розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів або цінових пропозицій;

визначення переможця процедури закупівлі;

застосування процедури закупівлі в одного учасника;

акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції;

оголошення про результати процедури закупівлі;

укладення договорів про закупівлю;

складення звіту про результати здійснення процедури закупівлі та його оприлюднення.

2. Кількість та послідовність стадій визначаються цим Законом відповідно до обраної процедури.

3. Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері державних закупівель, мають право втручатись у процедури державних закупівель лише в межах повноважень, визначених законами.”;

4) абзац третій частини першої статті 3 викласти у такій редакції:

“ефективність використання державних коштів;”;

5) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:

“1. Закупівля здійснюється відповідно до плану державних закупівель, який складається замовником за формою, затвердженою Уповноваженим органом, та оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону. План державних закупівель складається на строк від одного до п’яти років, з необхідністю щорічного корегування відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів).”;

6) у частині другій статті 6:

слова “укладених у встановленому порядку” виключити;

доповнити частину абзацом такого змісту:

“Закупівля товарів, робіт і послуг на умовах їх співфінансування в рамках проектів, які реалізуються за рахунок коштів кредитів, позик, зазначених в абзаці першому цієї частини, здійснюються згідно з правилами і процедурами, встановленими відповідними організаціями, а в разі невстановлення таких правил і процедур — відповідно до цього Закону.”;

7) в абзаці другому частини четвертої статті 7:

слово “річному” виключити;

слова “відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника)” замінити словами “висновків Уповноваженого органу щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника”;

8) у статті 8:

у частині першій:

підпункт 8 викласти в такій редакції:

“8) надання висновків щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до цього Закону;”;

у підпункті 19:

в абзаці четвертому слово “типового” замінити словом “примірний”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“порядку моніторингу та аналізу ефективності використання державних коштів на всіх стадіях державних закупівель;”;

частину другу доповнити підпунктом 31 такого змісту:

“31) проводити моніторинг та аналіз ефективності використання державних коштів на всіх стадіях державних закупівель;”;

9) у статті 10:

абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:

“відомості стосовно висновку Уповноваженого органу щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника або повідомлення про погодження за вмовчанням – не пізніш як через 15 робочих днів з дати отримання висновку;”;

в абзаці першому частини четвертої слово “предмета” виключити;

10) у статті 11:

у частині другій:

абзац третій викласти в такій редакції:

“Члени комітету з конкурсних торгів можуть пройти навчання. Порядок проходження навчання у сфері державних закупівель установлюється Уповноваженим органом.”;

доповнити частину абзацом такого змісту:“Замовник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства за здійснення державних закупівель, у тому числі за проведення державних закупівель згідно з планом державних закупівель та за взяття відповідних зобов’язань за договором про закупівлю.”;

абзац третій частини четвертої викласти в такій редакції:

“складає та затверджує план державних закупівель, вносить зміни до нього;”;

11) частину другу статті 15 виключити;

12) у частині четвертій статті 18:

у першому реченні абзацу п’ятого слова “спеціального фонду” виключити;

абзац двадцятий після слів “дискримінаційні умови” доповнити словами “(в тому числі ті, які містяться у технічній специфікації, яка є складовою документації з конкурсних торгів)”;

13) абзац дев'ятий частини другої статті 32 викласти в такій редакції:

“дата оприлюднення відомостей стосовно висновку Уповноваженого органу щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника або повідомлення про погодження за вмовчанням, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель;”;

14) у статті 39:

у частині першій:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону. Учасник надає підтвердження того, що здійснює господарську діяльність на відповідному ринку товарів, робіт чи послуг не менше одного року або був визначений переможцем за результатами застосування процедур закупівель, встановлених статтею 12 цього Закону, крім суб’єктів господарювання, які засновані цим замовником з метою надання послуг з утримання адміністративних будівель та транспортних послуг для органів виконавчої влади.”;

абзаци шістнадцятий – дев’ятнадцятий виключити;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:<br

ДО УВАГИ ВСІМ БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ!

 зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» 13.04.2017 № 2019-VIII

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» 23.11.2018

Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік

Лист від 30.12.2016 р. №3302-06/42560-06

Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю

Лист № 3302-06/1340-06 від 17.01.2017 року

Щодо зміни системи оподаткування

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ВІД 17.03.2016 № 454

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі

Рейтинг@Mail.ru