http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

Свiтовий банк i корупцiя: тендер за вашi грошi не для вас? Про механiзми….

22.01.2010

Доброго часу доби, шановнi

Прошу оприлюднити на своєму ресурсi та переслати колегам!

Прес-конференцiя в УКРiНФОРМ «Допомога Свiтового банку: корупцiя, злиднi, смерть?»
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16 11-00…12-00 21 сiчня 2010 р.

Дискусiя з таких питань:

Глобальна правда про глобальнi речi. Андре де Сото про природу злиднiв:
ми уже там попри успадкований науково-технiчний потенцiал й природнi ресурси…


500 000 000 доларiв в кредит за скасування обов’язкової сертифiкацiї
продуктiв харчування: про комерцiйнi iнтереси i смерть платникiв…


Свiтовий банк i корупцiя: тендер за вашi грошi не для вас? Про механiзми….


Ця прес-конференцiя не про дiючий уряд України чи уряди вчорашнього
дня. І не про видатного вченого i дiяча Андре де Сото, який пiзнав в
Українi свою країну Перу: тi ж автоперевiзники, тi ж процеси i явища,
вiд яких Перу вiдходить, а ми до них йдемо. Це не про Свiтовий банк i
його структури, якi задля комерцiйних iнтересiв будуть шити з Вашої
шкiри моднi рукавички, якщо зиск буде бiльший.

Шановнi учасники, це не про нас i не про Вас, хоча й про отруту для нас.

Ми говоримо про НАШІ грошi. А що може бути для нас дорожче, нiж НАШІ грошi!

У приєднанму файлi Прес-релiз та Розяснення щодо наслiдкiв скасування
обовязкової сертифiкацiї http://galenko.org.ua/node/270 (для досутпу
до додаткiв слiд реєструватися).


Глобальна правда про глобальнi речi. Андре де Сото про природу злиднiв:
ми уже там попри успадкований науково-технiчний потенцiал й природнi ресурси…

Андре де Сото, «Таємниця капiталу». «Вартiсть мертвого капiталу в
єгипетськiй нерухомостi становить … 240 млрд дол. Це в 30 разiв
перевищує вартiсть усiх акцiй на фондовiй бiржi Каїра, i у 55 разiв
перевищує вартiсть усiх прямих iноземних iнвестицiй у цю країну».

В Українi оцiнено менше десяти вiдсоткiв землi, яка знаходиться за межами населених
пунктiв.

Андре де Сото, «Таємниця капiталу». «У кожнiй країнi … пiдприємницька
винахiдливiсть бiдноти створила багатство в широкому масштабi ?
багатство, яке також складає чи не найбiльше джерело потенцiйного
капiталу для розвитку цих країн. Вартiсть цих активiв не тiльки
перевищує активи держави/уряду, мiсцевих фондових ринкiв i прямих
iноземних iнвестицiй; вони також набагато бiльшi, нiж уся допомога вiд
розвинених країн i усi кредити, якi видає Свiтовий банк».  

В Українi завдяки спрощенiй системi оподаткування i ведення
бухгалтерського облiку вiд 30 до 60 вiдсоткiв валового внутрiшнього
продукту знаходиться «в тiнi» i бiля 70 млрд. гривень готiвкою поза
облiку забезпечує функцiонування тiньової економiки. На момент оцiнки
ця сума майже дорiвнювала 16 млрд. доларiв позики Мiжнародного
валютного фонду. Але грошi «в тiнi» все ж таки працюють на частину
населення країни, а позика МВФ працює на…?

Андре де Сото, «Таємниця капiталу». «Якщо взяти данi з обстежених
чотирьох країн i спроекту-вати на увесь третiй свiт та
посткомунiстичнi країни в цiлому, результати вражають ще сильнiше.
Можна приблизно визначити, що 85 % земельних дiлянок у мiстах i вiд 40
до 53 % у селi знаходяться у такому володiннi, яке не дає можливостi
використовувати їх для створення капiталу. …За нашими пiдрахунками,
загальна вартiсть нерухомостi, яку використовує бiднота країн третього
свiту та посткомунiстичних країн, але яка не є її законною власнiстю,
становить щонайменше 9,3 трлн дол.».

Якщо Україна не змiнить ставлення до своїх людських i природних
ресурсiв, то неминуче за каденцiї наступного президента може стати або
банкрутом, або васалом Москви. У «захiдних демократiй» просто не
вистачить коштiв, якi у т.ч. були вивезенi з України до офшорiв й
iнвестованi в їхнi економiки, щоб допомогти молодiй державi грошима, а
не консалтингом в обмiн на преференцiї транснацiональним компанiям чи
структурам Свiтового банку.

Андре де Сото, «Таємниця капiталу». «Над цим числом варто помiркувати.
9,3 трлн дол. – це майже вдвiчi бiльше за загальну кiлькiсть валюти
США, яка циркулює в господарському обiгу всього свiту. Це майже
дорiвнює загальнiй вартостi усiх компанiй, виставлених на 20
найбiльших фондових ринках свiту: бiржах Нью-Йорку, Токiо, Лондона,
Франкфурта, Торонто, Парижу, Мiлана, у системi NASDAQ та iн. Це у
понад 20 разiв перевищує суму прямих iноземних iнвестицiй в усi країни
третього свiту i посткомунiстичнi країни за перiод 1989…1999 рр., у 46
разiв – суму кредитiв Свiтового банку за три останнi десятирiччя, i в
93 рази – суму економiчної допомоги, наданої розвиненими країнами
третьому свiту за той самий перiод».  

Склалося враження, що Українi, може як й iншим пострадянським країнам,
допомагають щоб забрати, а не щоб дати. Даючи долар українському
науковцю – економлять десять i забирають тисячу. Даючи кредит на рiпак
– вивозять увесь врожай... В Українi не залишають коштiв, щоб на них
мiг зростати i розвиватися нацiональний малий i середнiй бiзнес. А
процес «створення пiлотних малих пiдприємств за кошти «допомоги», як
правило, пряма корупцiя...

Андре де Сото, «Таємниця капiталу». «Невдовзi пiсля закiнчення
Громадянської вiйни викладач на iм’я Расселл Конуелл їздив Америкою i
розносив послання, яке збудило мiльйони людей. Вiн розповiдав iсторiю
про iндiйського купця, якому пророк напророчив, що той скоро безмежно
розбагатiє якщо знайде заповiтний скарб. Купець мандрував свiтом i
повернувся додому постарiлий, сумний i переможений. Увiйшовши у
покинутий дiм, вiн вiдчув спрагу, але з’ясувалося, що колодязь на його
землi пересох. Утомлений, вiн знайшов лопату i почав копати новий i
тiєї ж митi натрапив на Голконду ? найбiльшу алмазне родовище у свiтi.

Ця iсторiя дуже повчальна. Лiдерам країн третього свiту i
посткомунiстичних країн немає потреби оббивати пороги мiнiстерств
закордонних справ i мiжнародних фiнансових установ у пошуках допомоги.
У найбiднiших районах цих країн, прямо в нетрях хрущоб прихованi якщо
не гектари дiамантових родовищ, то трильйони доларiв. Цi величезнi
грошi готовi до використання, варто лише вiдкрити таємницю
перетворення приватної нерухомостi на живий капiтал».

Курчат рахують восени. Майже два десятилiття дають пiдстави говорити
про результати «допомоги». Прошу журналiстiв i урядовцiв назвати
успiшно завершений проект Свiтового банку, успiшнiсть якого можна
довести з точнiстю до показу.

Андре де Сото, «Таємниця капiталу»: «Сьогоднi великою мiрою рiзниця
мiж розвиненими країнами i рештою свiту – це рiзниця мiж країнами, де
власнiсть є широко розповсюдженою та країнами, де класи розподiлено на
тих, хто може зафiксувати право власностi й виробляти капiтал i тих,
хто не може. Якщо метаюридичнi права власностi не задовольняються, цi
країни можуть плентатись позаду зi своїми подвiйними економiками – з
так званим законослухняним сектором з одного боку, та збiднiлим
метаюридичним сектором з iншого. Але з покращанням iнформованостi та
комунiкацiй бiднi краще розумiтимуть, чого у них нема, їхнє
незадоволення режимом юридичного апартеїду невiдворотно зростатиме. В
якийсь момент тi, хто знаходяться за бортом, будуть змобiлiзо-ванi
проти статусу кво людьми, якi мають полiтичнi цiлi та яким протестнi
настрої iдуть на користь. «Якщо ми не винайдемо шляхи, як можна
зробити глобалiзацiю менш дискримiнацiйною, - говорить Клаус Шваб з
Всесвiтнього Економiчного Форуму, - нам доведеться зiткнутися з
перспективою повернення гострої соцiальної конфронтацiї минулого,
збiльшеною до мiжнародних масштабiв».  

На що досi була спрямована допомога Свiтового банку, зокрема в
Українi? – На реформи, скажете ви зi слiв надавачiв i отримувачiв
кредитiв та технiчної «допомоги».  
А що таке «реформи»? – Це процес без початку i кiнця для громадян i,
водночас, це конкретна бiзнесова операцiя з реалiзацiї практичних
комерцiйних iнтересiв «сторiн», чiтко визначеними в часi та в грошових
результатах «процесу реформ». Бо за цим стоять ГРОШІ, ВЕЛИКІ ГРОШІ,
НАШІ ВЕЛИКІ ГРОШІ, якi вiдбирають у НАС i у НАШИХ дiтей в обмiн на
«процес реформ»!Але для чого при цьому нас убивати?  

500 000 000 доларiв в кредит за скасування обов’язкової сертифiкацiї
продуктiв харчування: про комерцiйнi iнтереси i смерть платникiв…

З 2007 р. Державний комiтет з питань технiчного регулювання i
споживчої полiтики виступає проти вiдмiни обов’язкової сертифiкацiї
продуктiв харчування. Це не призведе до полiпшення її якостi i
одночасно зробить неконтрольованими шляхи надходження на споживчий
ринок України низькоякiсної, фальсифiкованої i небезпечної продукцiї.
На ринку може опинитися до 70% неякiсної продукцiї, яку як би можна
з’їсти й зразу не померти. В цивiлiзованих країнах таке собакам не
дають, бо не гуманно: довго страждають й лiки дорогi. Але нашi
ветеринарнi медики вважають, що якщо клiєнт не зразу помирає, то можна
їсти ковбасу з туалетного паперу, який безпечний…  
Експортери також опиняться у невигiдному положеннi, так як Україна
пiдписала угоди з низкою країни про взаємне визнання сертифiкатiв.
Флорентiно Бланк з Мiжнародної Фiнансової Корпорацiї (бiзнесова
структура Свiтового банку), зовсiм як «вiчно живий» постiйно
нагадував, що це пiдписане гарантом здоров’я i життя українцiв
зобов’язання України перед країнами-членами СОТ. Переклад цих
зобов’язань, мiж iншим, було розсекречено i опублiковано тiльки пiсля
пiдписання...  
В тому, що скасування обов'язкової сертифiкацiї 17 груп харчової
продукцiї нацiональних виробникiв ставить його в не рiвнi умови з
iмпортерами i життя споживачiв не турбують мiнiстра економiки країни:
це є однiєю з ключових умов надання Свiтовим банком позики у сумi 500
млн. доларiв США для фiнансування дефiциту державного бюджету. А
звiдкiля цей дефiцит?  

Свiтовий банк i корупцiя: тендер за вашi грошi не для вас? Про
механiзми….

Андре де Сото, «Інший шлях». «Одна зi згубних помилок наших правителiв
була в тому, що вони пiклувалися про видатки виробництва, а не про
видатки здiйснення оборудок. Ми переконанi, що важливiшi за все саме
видатки на укладання контрактiв i потрiбно використовувати
законотворчу владу для усунення перешкод на шляху до процвiтання. А
турботу про видатки виробництва необхiдно залишити виробникам,
забезпечивши їх правовими iнститутами, якi роблять ринкову конкуренцiю
iнструментом скорочення непродуктивних видаткiв».  

Свiтовий банк за майбутнi кошти українських платникiв податкiв
оголосив у 2004 р. тендер на втiлення "Проекту розвитку прав власностi
на землю у сiльськiй мiсцевостi та кадастру (Кредит №4709-UA).
Вигравали iноземнi фiрми. Бо тендернi документи "Перетворення
сертифiкатiв частки земельної дiлянки на право власностi на земельну
частку (пай) у державнi документи / державнi акти на право власностi
на земельну дiлянку та створення базових карт i кадастрових iндексних
карт (№ DKZ-038) мiстили наступнi "Інструкцiї претендентам для
заповнення пунктiв подання": (4.5) Квалiфiкацiйнi критерiї у пiдпунктi
4.5 модифiкуються наступним чином: (a) Середнiй щорiчний дохiд
протягом останнiх трьох рокiв, має перевищувати еквiвалент 2,5 млн.
доларiв США для кожного лоту (0,45 млн. дол.). В Українi фiзично не
iснувало спецiалiзованих пiдприємств, якi б могли задовольнити цю
вимогу i чиновники Державного комiтету земельних ресурсiв України
знали про це. "Польськi" фiрми виграють тендери на поставки танкiв
"Маde in USSR/Україна, бо у них вiдкат ще до пострiлу гармати, якщо
такого навiть i не буде...  

Наш уряд не забезпечив те, щоб тендернi умови були оприлюдненi
українською мовою. Уряд допустив, що тендернi умови стосувалися саме
виробничих питань, а не умов укладання контакту. Внаслiдок цього
українськi пiдприємства в принципi не могли брати участь в тендерi за
українськi грошi для українських споживачiв. Тендер виграла польська
фiрма. Нагадаємо, Польща – одна з п’яти ракетобудiвних космiчних країн
з власним виробництвом ракет i супутникiв, глибокими традицiями в
аерокосмiчнiй галузi й т.п., тому в радянськi часи в їхнiх паспортах
писали «спекулянт», що з давньопольської на сучасну київську
перекладається як «космонавт Свiтового банку»… Але якщо серйозно, то
внаслiдок такої ситуацiї з вини української влади маємо наступне:  

1. Грошi українських платникiв податкiв працюють на економiки iнших країн.
2. Український уряд змушений знову позичати кошти для виконання соцiальних
зобов’язань.
3. Коштiв не вистачає на системнi перетворення та технологiчне
оновлення, бо на це власнi кошти не заробляються, а iноземнi iнвестори
свiдомо не дають: навiщо їм конкуренцiя?
4. Українськi пiдприємства не мають ресурсiв розвитку для
рiвноправної конкуренцiї з iноземним бiзнесом навiть за внутрiшнiй
ринок у власнiй країнi.  
5. Вiдсутнiсть тендерної документацiї українською мовою, яка
розробляється для України пiд українськi грошi, свiдчить про глибоку
неповагу функцiонерiв Свiтового банку як до отримувача позики i
потенцiйних українських (небажаних) учасникiв тендеру, та i до Держави
Україна та її громадян.  
6. Вiдсутнiсть документацiї нацiональною мовою свiдчить, що
функцiонери Свiтового банку i урядовi високопосадовцi з самого початку
мали за мету уникнути гласностi, громадянського контролю та
вiдповiдальностi за результати реалiзацiї «проектiв Свiтового банку».
7.

Наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2016 № 2017 "Про примірні навчальні програми з питань організаціїї та здійснення публічних закупівель"

Про примірні навчальні програми з питань організації та здійснення публічних закупівель

На базі Установи Тендерної палати Херсонської області проводяться навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель.

Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" та перехід всіх замовників на електронні закупівлі до кінця 2016 року

Верховна Рада затвердила зміни до Закону про держзакупівлі

15.09.2015 | 13:49 | Прес-служба Мінекономрозвитку Повну документацію тепер має подавати тільки потенційний переможець тендеру.

Установа надає наступні послуги з питань антимонопольного та конкурентного права :
юридичні консультації з питань антимонопольного та конкурентного права, зокрема щодо: антиконкурентні узгоджені дії

Можливість зміни істотних умов договору на закупівлю.
Обґрунтування змін істотних умов договору на закупівлю товарів,робіт та послуг.

Рейтинг@Mail.ru