http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

15.01.2010

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту наказу Мінекономіки “Про організацію навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель”

1.Опис проблеми

Відповідно до пункту 9 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (зі змінами) (далі - Положення), Мінекономіки визначено спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади (далі - уповноважений орган), що здійснює координацію закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. 

Однією з функцій уповноваженого органу є організація навчання спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення їх кваліфікації з виданням відповідного сертифіката встановленого зразка. 

Крім того, відповідно до пункту 18 Положення голова, заступник голови та секретар тендерного комітету повинні отримати документ про проходження навчання (підвищення кваліфікації) у сфері закупівель у порядку, встановленому уповноваженим органом.

На даний час нормативно-правовими актами не визначено терміни та періодичність проходження спеціалістами тендерних комітетів навчання та підвищення кваліфікації у сфері здійснення державних закупівель, вимоги до установ та викладачів, що будуть проводити таке навчання (підвищення кваліфікації), не встановлено зразок сертифікату, який буде видаватись слухачам, що пройшли курс навчання або підвищення кваліфікації. 

Мінекономіки як уповноважений орган підготувало проект наказу “Про організацію навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель” (далі – проект наказу), яким передбачається затвердити порядок проходження навчання та підвищення кваліфікації спеціалістами тендерних комітетів, а також форму сертифікату, який буде видаватись слухачам, що пройшли курс навчання або підвищення кваліфікації та успішно здали іспит.


2.Цілі прийняття пропонованого акта

Зазначений проект наказу розроблений з метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері державних закупівель та визначення організаційних та процедурних засад навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у цій сфері.

З цією метою проектом наказу передбачається затвердити порядок та періодичність проходження спеціалістами тендерних комітетів замовника навчання та підвищення кваліфікації у сфері здійснення закупівлі, вимоги до викладачів та установ, які будуть проводити таке навчання (підвищення кваліфікації), а також форму сертифікату про проходження навчання або підвищення кваліфікації у цій сфері. 

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

У ситуації, що склалася на сьогодні у сфері державних закупівель, вбачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. Залишити існуючу базу підзаконних нормативно-правових актів у сфері державних закупівель без змін. 

Але цей спосіб не є ефективним з огляду на вимоги Положення. Зокрема, абзацом шостим пункту 18 Положення встановлено, що голова, заступник голови та секретар тендерного комітету повинні отримати документ про проходження навчання (підвищення кваліфікації) у сфері закупівель у порядку, встановленому уповноваженим органом.

2. Державне регулювання зазначеного питання шляхом затвердження цього проекту.

Зазначений спосіб сприятиме удосконаленню нормативно-правової бази у сфері державних закупівель, встановить єдині підходи до організаційних та процедурних засад навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. 


4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Проектом наказу “Про організацію навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель” передбачено, що з метою інформування замовників щодо установ, на базі яких проводиться навчання або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель, на веб-сайті Мінекономіки та на офіційному веб-порталі “Державні закупівлі” Міністерство буде оприлюднювати перелік навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які затвердили навчальні програми в Мінекономіки, а також вести облік виданих сертифікатів про проходження навчання та підвищення кваліфікації.

Поряд з цим зазначеним проектом нормативного акта встановлено, що навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель проводяться на базі навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, які провадять свою діяльність відповідно до встановленого законодавством порядку надання освітніх послуг, у тому числі підвищення кваліфікації, у галузі економіки та уклали з Мінекономіки договір про співробітництво з навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель. Визначено також перелік документів, які необхідно подати до Міністерства з метою укладання такого договору.

Проектом наказу пропонується закріпити, що періодичність підвищення кваліфікації становить один раз на три роки. 

Таким чином будуть встановлені загальні організаційні та процедурні засади проходження спеціалістами тендерних комітетів навчання або підвищення кваліфікації у сфері державних закупівель.


5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження проекту та виконання його вимог суб’єктами господарювання висока.

Прийняття регуляторного акта дозволить урегулювати діяльність стосовно навчання та підвищення кваліфікації у сфері державних закупівель відповідно з вимогами Положення. 

Отримання спеціалістами тендерних комітетів необхідних вмінь, знань та навичок щодо професійної організації та здійснення процедур закупівель за державні кошти забезпечить упередження правопорушень під час процедур закупівель та позитивний кінцевий результат проведених торгів. 

Реалізація запропонованого регуляторного акта потребує додаткових фінансових витрат з держбюджету. 

Очікувані наслідки дії запропонованого проекту не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного наказу Мінекономіки забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.


6. Очікувані результати

Впровадження даного регуляторного акта дозволить:

визначити загальні організаційні та процедурні засади навчання та підвищення кваліфікації відповідно з вимогами актів вищої юридичної сили у сфері державних закупівель;

забезпечити належне виконання функцій Мінекономіки як спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог Положення. 

Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується. 

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта: Об’єкт впливу
 Вигоди
 Витрати
 
Держава
 удосконалення нормативно-правової бази у сфері державних закупівель;

ефективне витрачання державних коштів
 додаткові витрати відсутні
 
Мінекономіки 
 удосконалення правової бази у сфері державних закупівель;

виконання функцій уповноваженого органу;

встановлення загально-організаційних та процедурних засад підготовки спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель та підвищення їх кваліфікації
 додаткові витрати відсутні
 
Суб’єкти господарювання (замовники)
 отримання необхідних вмінь, знань та навичок для професійної організації та здійснення процедур закупівель за державні кошти
 витрати на проходження спеціалістами тендерних комітетів навчання та підвищення кваліфікації у сфері державних закупівель становитимуть в середньому 

800-2500 гривень
 
7. Обґрунтування строку чинності акта

Обмежень строку регуляторного акта немає, що дасть змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання. Термін чинності регуляторного акта – відповідно до законодавства після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.


8. Показники результативності акта:

Цільовою групою, на яку поширюватиметься дія акта, будуть спеціалісти тендерних комітетів замовників – розпорядників державних коштів, які здійснюють закупівлі за державні кошти. У сфері державних закупівель діє близько 30-40 тисяч тендерних комітетів, що в сумарному становитиме 90-120 тисяч осіб.

В результаті отриманих спеціалістами тендерних комітетів знань, вмінь та навичок у сфері державних закупівель очікується більш професійний підхід до організації та проведення процедур закупівель. Зокрема, передбачається зменшення правопорушень під час організації та проведення процедур закупівель, збільшення кількості торгів, що закінчуються позитивними результатами та інше. 

9. Заходи для відстеження результативності акта


Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Базове відстеження здійснюється до дня набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей акт, не встановлено більш ранній строк, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні показники результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового обстеження.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

У процесі відстеження встановлюється кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове, повторне та періодичне відстеження здійснюється на основі показників і даних,

визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Для відстеження результативності проекту будуть використані дані опитувань замовників про ефективність встановленого механізму навчання (підвищення кваліфікації) через мережу Інтернет, на веб-сайті Мінекономіки та шляхом проведення вибіркового анкетування слухачів відповідних курсів.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом державних закупівель Мінекономіки. 

Міністр економіки України Б. М. Данилишин
ДО УВАГИ ВСІМ БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ!

 зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» 13.04.2017 № 2019-VIII

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» 23.11.2018

Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік

Лист від 30.12.2016 р. №3302-06/42560-06

Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю

Лист № 3302-06/1340-06 від 17.01.2017 року

Щодо зміни системи оподаткування

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ВІД 17.03.2016 № 454

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі

Рейтинг@Mail.ru