http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10.10.2011


 
00:59 29.08.2011

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
73000, м. Херсон, вул. Горького, 18
Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.06.2011 Справа № 5024/823/2011
Господарський суд Херсонської області у складі судді Ємленінової З.І. при секретарі Бєловій О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу
за позовом прокурора м. Херсона в інтересах держави в особі Херсонської міської ради м.Херсон
до: управління освіти Херсонської міської ради м. Херсон
про визнання договору недійсним

за участю старшого помічника прокурора м.Херсона Декалюк Д.Е.
представників сторін:
від позивача –уповноважена особа ОСОБА_1
від відповідача - зав. сектором Набільська Г.Р.
Встановив :
Прокурор м. Херсона звернувся з позовом в інтересах держави в особі Херсонської міської ради (позивач по справі) до управління освіти Херсонської міської ради (відповідач) і просить визнати недійсним укладений між позивачем і відповідачем договір про безоплатне надання послуг від 04 січня 2011року.
Прокурор зазначає, що договір не відповідає вимогам Закону України "Про здійснення державних закупівель", яким не передбачено підстав і порядку здійснення функцій і повноважень замовників і утворюваних ними комітетів з конкурсних торгів іншими юридичними і фізичними особам. Однак, за посиланням прокурора, всупереч вимогам закону, позивач доручив відділу державних закупівель Херсонської міської ради виконання тих функції, які відповідно до вимог закону повинні виконувати замовники і утворювані ними комітети з конкурсних торгів.
Крім того, прокурор посилається на те, що відділ державних закупівель є структурним підрозділом, він не створений і не зареєстрований відповідно до вимог закону , як юридична особа, тому не може бути позивачем і відповідачем в суді, оскільки не має необхідного обсягу цивільної дієздатності.
Справа розглядалася з перервою, яка відповідно до ст.77 ГПК України оголошувалася в засіданні 01.06.2011року до 07.06.2011року.
В засіданні 07.06.2011року прокурором подана заява про збільшення та уточнення позовних вимог відповідно до якої прокурор, підтримуючи раніше заявлені позовні вимоги, крім цього просить визнати недійсним та скасувати розпорядження міського голови №122р від 19.03.2010року "Про вдосконалення організації проведення процедур державних закупівель".
Прокурор зазначає, що його заява від 07.06.2011року є збільшенням позовних вимог відповідно до ст. 22 ГПК України, однак, як вбачається із змісту цієї заяви, нею заявлені нові додаткові вимоги про визнання недійсним розпорядження міського голови, а також нові підстави позовних вимог - перевищення міським головою, як посадовою особою, своїх повноважень.
Однак, ст. 22 ГПК України надає прокурору, позивачу право до прийняття рішення по справі змінити підстави або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог. Під збільшенням розміру позовних вимог відповідно до роз'яснень Вищого арбітражного суду України № 02-5/289 від 18.09.1997 року "Про деякі питання практики застосування ГПК України" слід розуміти збільшення позову за тією ж вимогою, яку було заявлено в позовній заяві.
Таким чином, прокурор не збільшив попередні вимоги за предметом позову, яким є визнання недійсним договору укладеного між позивачем і відповідачем, а заявив нові додаткові вимоги, які слід заявляти як самостійні в окремому позовному провадженні в установленому законом порядку відповідно до підсудності справ цієї категорії.
З урахуванням викладеного заява прокурора про збільшення позовних вимог від 07.06.2011року не відповідає вимогам ст.22 ГПК України, тому вона судом до розгляду не приймається, а справа розглядається в межах раніше заявлених позовних вимог.
Відхиляється судом і усне клопотання прокурора про відкладення розгляду справи до вирішення питання визнання недійсним та скасування рішення Херсонського міського голови №122-р від 19.03.2010року, оскільки ст.77 ГПК України не передбачено, що подання в майбутньому позову прокурором є підставою відкладення розгляду справи. До того ж таке відкладення справи спричинить порушення строку вирішення спору, що є недопустимим.
Позивач позовні вимоги прокурора не підтримує та вважає, що спірний договір укладений між управлінням освіти і відділом державних закупівель Херсонської міської ради не порушує вимог закону, оскільки цим договором відділ державних закупівель за завданням міської ради надає послуги по організації проведення процедур державних закупівель і при цьому жодних повноважень, які відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель " та Типового Положення про комітет з конкурсних торгів відділу державних закупівель не передавалося. Ним лише надавалися послуги по організації проведення процедур державних закупівель, виконання яких закон не покладає безпосередньо на членів комітету, як і не обмежує конкурсний комітет та його голову укладати договори про надання певних послуг з іншими особами.
Відповідач позовні вимоги не визнає, обґрунтовуючи свої заперечення тим, що договір було укладено на виконання розпорядження міського голови №122-р від 19.03.2010року "Про вдосконалення організації проведення державних закупівель", відповідно до якого управління освіти зобов’язувалося укласти договір про надання послуг з організації проведення процедур державних закупівель з управлінням освіти. Як зазначає відповідач, спірним договором передбачено надання відділом державних закупівель послуг по організації проведення процедури державних закупівель, які передують проведенню та визначенню переможців конкурсних торгів з державних закупівель, що передбачено Законом та Положенням про постійно діючий тендерний комітет управління освіти Херсонської міської ради по проведенню закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету.
Розглянувши матеріали справи, дослідивши надані до справи докази, заслухавши представників сторін, суд прийшов до висновку про те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, з урахуванням наступного.
04 січня 2011року між управлінням освіти Херсонської міської ради (відповідач) та відділом державних закупівель Херсонської міської ради укладено договір про безоплатне надання послуг. Згідно з цим договором відділ державних закупівель, за завданням управління освіти, зобов’язується надати послуги по організації проведення процедур державних закупівель , в порядку та на умовах визначених договором.
Прокурор просить визнати недійсним зазначений договір на підставах, встановлених ч.1 ст. 203, ч.1 ст. 215 ЦК України, посилаючись на те, що він не відповідає вимогам закону, а з боку відповідача при укладені договору не було вільного волевиявлення, так як договір укладався відповідачем на виконання розпорядження міського голови №122-р від 19.03.2010року.
Частиною першою статті 215 ЦК України встановлено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою та шостою статті 203 ЦК України.
Згідно з ч.1 ст. 203 ЦК України правочин є дійсним, якщо він не суперечити Цивільному Кодексу України, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.
Відповідно до ч.3 ст. 203 ЦК України волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.
Відповідно до пунктів 1, 2 постанови Пленуму Верховного Суду України №9 від 06.11.2009року " Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними " , вирішуючи спори про визнання угод недійсними, суди, залежно від предмета і підстав позову, повинні застосовувати норми матеріального права, якими регулюються відповідні відносини, та на підставі цих норм вирішувати справи.
Судам необхідно враховувати, що відповідно зі статтями 4, 10, 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити Цивільному Кодексу, іншим законам України, які приймаються відповідно до Конституції України, міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актам Президента України, Постановам Кабінету Міністрів України, актам інших органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим у випадках, в межах, встановлених Конституцією України та законом, а також моральним засадам суспільства.
Зміст правочину не повинен суперечити також положенням інших, крім актів цивільного законодавства, нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до Конституції України.
Як вбачається із змісту спірного договору від 04.01.2011року, його предметом є надання відділом державних закупівель безоплатних послуг по організації проведення процедур державних закупівель за завданням управління освіти (відповідач).
Законом України "Про здійснення державних закупівель" визначені основні терміни і поняття за якими під державними закупівлями розуміється придбання замовником товарів, робіт послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом. До процедури такого придбання Закон включає перелік дій і суб’єктів до них залучених. Законом надано поняття замовника - це розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному цим Законом.
Статтею 1 вищезазначеного Закону надається визначення комітету з конкурсних торгів, відповідно до якої це службові (посадові) та інші особи замовника (генерального замовника) призначені відповідальними за організацію і проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом.
За посиланням прокурора, відділом державних закупівель за умовами спірного договору виконуються встановлені Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі –Закон) і властиві саме замовнику і утворюваному ним комітету з конкурсних торгів функції та повноваження щодо організації та проведення державних закупівель.
Відповідно до статей 1, 11 Закону завданнями комітету є: планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів); складання та затвердження річного плану державних закупівель; здійснення вибору процедури закупівель; проведення процедури закупівель, попередньої кваліфікації учасників; забезпечення рівних умов для всіх учасників; об’єктивний та чесний вибір переможця; забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених цим Законом; здійснення інших дій, передбачених цим Законом.
Голова комітету відповідно до Закону організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
Таким чином, із змісту вищезазначених норм Закону вбачається, що на комітет покладається ряд завдань і повноважень, які направлені на досягнення єдиної мети - визначення переможця процедури закупівлі.
Відповідно до Типового Положення про комітет з конкурсних торгів, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010року №916) повноваження комітету включають в себе як ті повноваження, які пов’язані із організацією процедури закупівлі (оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі у одного учасника у встановленому законом порядку; забезпечення складання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом, тощо), так і безпосереднє проведення процедури закупівлі і вирішення пов’язаних із цим питань комітетом, серед яких розгляд на засіданнях комітету питань планування здійснення процедур закупівель, затвердження річного плану державних закупівель, вибір процедури закупівлі, тощо.
Виходячи із завдань комітету з конкурсних торгів та змісту спірного договору від 04.01.2011року, суд дійшов до висновку, що предметом за спірним договором є надання послуг виключно в частині забезпечення оформлення документів пов’язаних з організацією проведення процедури закупівлі. При цьому відділ державних закупівель не бере на себе повноважень комітету, пов’язаних із прийняттям за нього будь-яких рішень, оскільки відділом надаються послуги, що передують виконанню комітетом зобов’язань, покладених на нього Законом, Типовим положенням.
Крім того, наказом начальника управління освіти Херсонської міської ради №403 від 29.09.2009року затверджено Положення про постійнодіючий тендерний комітет управління освіти Херсонської міської ради по проведенню закупівель товарів, робіт, послуг за кошти міського бюджету. Цим Положенням, тендерний комітет також керується в своїй діяльності.
Пунктом 6 розділу 1 вищезазначеного Положення передбачено, що для розв’язання конкретних питань, якщо виникає така потреба, зокрема в разі проведення закупівлі товарів, робіт, послуг, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи тендерного комітету можуть залучатися відповідно до законодавства на договірних засадах кваліфіковані (технічні) експерти та консультанти, які не є членами комітету і не несуть відповідальності за рішення тендерного комітету.
Пунктом 1 розділу 3 цього Положення також передбачено, що тендерний комітет має право, зокрема, залучати без права голосу, у разі потреби до роботи в тендерному комітеті інших працівників управління освіти та на договірних засадах незалежних кваліфікованих експертів і консультантів.
Як пояснив представник відповідача, спірний договір від 04.01.2011року укладено з відділом державних закупівель в особі начальника відділу Сурми Н.Б., як консультанта, на договірній безкоштовній основі саме в межах прав, наданих Законом, Типовим Положенням та Положенням затвердженим наказом начальника управління освіти з метою надання послуг пов’язаних із організацією процедури закупівлі. При цьому відділу державних закупівель відповідно до спірного договору не передавалися будь-які функції комітету, оскільки жодне із зобов’язань віднесених Законом на членів комітету та його голову не перелічено в предметі спірного договору
Таким чином, Закон України "Про здійснення державних закупівель", Типове Положення та Положення, затверджене відповідачем при розгляді питань

ДО УВАГИ ВСІМ БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ!

 зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» 13.04.2017 № 2019-VIII

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» 23.11.2018

Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік

Лист від 30.12.2016 р. №3302-06/42560-06

Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю

Лист № 3302-06/1340-06 від 17.01.2017 року

Щодо зміни системи оподаткування

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ВІД 17.03.2016 № 454

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі

Рейтинг@Mail.ru