http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

Наказ Міністерства економіки України від 30.01.2009 р. № 63 [ 2011-10-03 14:02 ]

10.10.2011

Наказ Міністерства економіки України від 30.01.2009 р. № 63
[ 2011-10-03 14:02 ]
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 30.01.2009 р. № 63
Про здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель

Відповідно до підпунктів 8 та 17 пункту 10 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 921 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель, що додається.

2. Департаменту державних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Скасувати наказ Міністерства економіки України від 05.11.2008 р. № 635 «Про здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель».Міністр Б.М. Данилишин

ПОРЯДОK
здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель

1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення Мінекономіки контролю за дотриманням замовниками вимог законодавства щодо державних закупівель (далі — контроль).

Метою здійснення контролю є встановлення відповідності проведених процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти вимогам законодавства у сфері державних закупівель, забезпечення усунення виявлених порушень та запобігання їх вчиненню в подальшому.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

акт перевірки — документ, який складається посадовою особою (особами), що проводила перевірку, за її результатами;

звернення учасника — заява учасника щодо порушення законодавства про закупівлі, наслідком якого стало порушення його законних прав та інтересів;

перевірка — здійснення Мінекономіки контрольних заходів з метою перевірки дотримання замовником законодавства в сфері державних закупівель;

планова перевірка — перевірка, яка передбачена річним планом перевірок державних закупівель та проводиться за місцезнаходженням замовника;

позапланова перевірка — перевірка, яка не передбачена річним планом перевірок і проводиться у спосіб та за наявності відповідних підстав;

системний характер надходження скарг — надходження до Мінекономіки не менше трьох скарг від різних учасників на дії або бездіяльність конкретного замовника у сфері державних закупівель.

Інші терміни, зазначені у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (із змінами) (далі — Положення).

2. Порядок здійснення контрольних заходів

1. Контроль здійснюється шляхом проведення планових перевірок відповідно до затвердженого річного плану їх проведення або позапланових перевірок за наявності підстав, зазначених у пункті 5 цієї глави, а також у випадках та у порядку, встановленому пунктом 17 цієї глави шляхом витребування документів та/або інформації від замовника.

2. Планові перевірки замовника проводяться не частіше одного разу на рік згідно з річним планом перевірок.

Річний план перевірок оприлюднюється на сайті Мінекономіки.

3. Позапланові перевірки можуть проводитись за місцезнаходженням замовника або у формі невиїзної перевірки шляхом запиту та отримання від замовника необхідних документів, їх розгляду й аналізу.

4. Проведення планової або позапланової перевірки за місцезнаходженням замовника здійснюється відповідно до наказу Мінекономіки, у якому зазначаються тип перевірки, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи (осіб), яку (яких) направлено на
перевірку, та строк проведення перевірки, визначений з урахуванням обсягу питань, що перевіряються.

Строк проведення планової перевірки не може перевищувати 30 робочих днів, а для позапланової перевірки — 20 робочих днів.

5. Проведення позапланових перевірок здійснюється за наявності однієї з таких підстав:

рішення Кабінету Міністрів України, доручення Прем’єр-міністра України щодо проведення перевірки, що не можуть бути виконані в плановому порядку;

за рішенням Мінекономіки, що викликане скаргами учасників на дії або бездіяльність замовників у сфері державних закупівель, які носять системний характер.

6. Мінекономіки в процесі перевірки може робити запити замовнику на отримання документів та відповідної інформації, встановлювати строки надання документів та/або інформації.

У разі ненадання замовником документів у встановлений у запиті строк Мінекономіки має право прийняти рішення про визнання результатів процедури закупівлі недійсними відповідно до пункту 11 Положення за наявності таких результатів.

З метою з’ясування питань, які виникають при проведенні перевірки, Мінекономіки має право отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, Національного банку України та його установ, фінансових установ інформацію, що стосується питань відповідної перевірки.

7. Про проведення планової перевірки замовник письмово повідомляється не пізніше ніж за десять днів до початку її проведення.

8. Мінекономіки повідомляє замовника про дату початку планової перевірки одним із таких способів:

особисто під розписку керівнику або голові тендерного комітету замовника;

через підрозділ замовника, відповідальний за отримання кореспонденції (канцелярію, діловодну службу, загальний відділ тощо), з позначенням на копії повідомлення дати прийняття та підписом працівника підрозділу, який прийняв повідомлення;

рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням. При цьому на копії повідомлення, що залишається в Мінекономіки, зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів перевірки державних закупівель.

9. Про проведення позапланової перевірки повідомлення замовнику не направляється.

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

10. Копія рішення Мінекономіки щодо проведення перевірки надається замовнику.

11. До участі в перевірці за письмовим зверненням Мінекономіки можуть залучатися за згодою спеціалісти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, експерти.

12. Посадові особи Мінекономіки у разі проведення перевірки за місцезнаходженням замовника зобов’язані розписатися в журналі реєстрації перевірок замовника (за його наявності) із зазначенням періоду, в який здійснюється перевірка. Ненадання замовником журналу фіксується в акті перевірки або акті перевірки з окремих питань.

13. Замовник, щодо якого проводиться перевірка, забезпечує посадових осіб Мінекономіки та залучених спеціалістів місцем для роботи, створює умови для зберігання документів та можливість безкоштовно у службових цілях користуватися зв’язком, комп’ютерною, розмножувальною та іншою технікою.

14. Під час проведення перевірки за місцезнаходженням замовника обов’язково проводиться документальний аналіз питань, що перевіряються.

При проведенні документального аналізу перевіряється відповідність документів замовника вимогам законодавства. У разі ведення документообігу з використанням електронних засобів зберігання й обробки інформації на вимогу посадової особи Мінекономіки керівництво замовника забезпечує безперешкодний доступ до баз даних в електронному вигляді та оформляє відповідні документи на паперовому носії.

Надання копій документів посадовим особам Мінекономіки для підтвердження фактів, викладених в акті перевірки або акті перевірки з окремих питань, забезпечується головою тендерного комітету, іншою уповноваженою ним особою або керівником чи заступником керівника замовника.

Орієнтовні переліки питань, що підлягають з’ясуванню під час проведення перевірок дотримання вимог законодавства у сфері державних закупівель, а також документів і матеріалів, які перевіряються на відповідність законодавству щодо державних закупівель, наведені в додатках 1 і 2 до цього Порядку.

15. Відомості про хід перевірки не підлягають розголошенню до їх повного документування в акті перевірки або акті перевірки з окремих питань, крім випадків, передбачених законодавством.

16. У разі недопущення посадових осіб Мінекономіки до перевірки, ненадання необхідних документів, наявності інших обставин, що унеможливлюють проведення перевірки, посадовою особою Мінекономіки складається відповідний акт, який підписується та вручається замовнику в тому самому порядку, що й акт перевірки.

За таких обставин перевірка не вважається проведеною.

Про факти, що перешкоджають проведенню перевірки, Мінекономіки інформує правоохоронні органи для вжиття заходів, передбачених законодавством.

17. У випадку ненадання замовником документів та/або інформації на запит Мінекономіки під час розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю, Мінекономіки в порядку контролю робить запит замовнику з вимогою про отримання документів та/або інформації, а також встановлює строки надання відповідних документів та/або інформації. У разі ненадання замовником документів та/або інформації у встановлений у запиті строк Мінекономіки має право прийняти рішення щодо визнання результатів процедури закупівлі недійсними відповідно до пункту 11 Положення за наявності таких результатів.

3. Оформлення та реалізація результатів здійснення контрольних заходів

1. Результати проведеної Мінекономіки планової перевірки викладаються в акті перевірки (результати позапланової перевірки викладаються в акті перевірки з окремих питань) (далі — Акт), який складається на паперовому носії державною мовою і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. На першому титульному аркуші Акта,який оформляється на бланку Мінекономіки, зазначаються назва документа (Акт), дата і номер, місце складення (назва міста, села чи селища) та номер примірника.

Акт містить:

вступну частину, в якій зазначаються тип перевірки, підстава для проведення перевірки, повне найменування замовника, його місцезнаходження, відомості про організаційно-правову форму та форму власності, дати початку і закінчення перевірки, період, який підлягав перевірці, відомості щодо прізвища, імені та по батькові, посади особи (осіб), яка (які) проводила (и) перевірку;

констатуючу частину, в якій наведено інформацію про результати перевірки з питань дотримання вимог законодавства у сфері державних закупівель із зазначенням, за який період та за якими документами перевірено ці питання;

висновок про наявність або відсутність порушень замовником законодавства у сфері державних закупівель.

Виявлені допущені замовником порушення законодавства, контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції Мінекономіки, фіксуються в констатуючій частині Акта з обов’язковим посиланням на нормативно-правові акти, які порушено.

2. Акт підписується посадовою особою (особами), яка (які) здійснювала(и) перевірку, та головою тендерного комітету, керівником чи іншою уповноваженою особою замовника.

Акт складається у двох примірниках: перший примірник — для Мінекономіки, другий — для замовника.

Для унеможливлення підробки примірники Акта візуються посадовою особою Мінекономіки на кожній сторінці із зазначенням на останній сторінці загальної кількості сторінок.

3. Перший примірник Акта надається для ознайомлення і підписання замовнику у строк не пізніше ніж 5 робочих днів після закінчення перевірки в один із таких способів:

особисто під розписку керівнику або голові тендерного комітету замовника;

через підрозділ, відповідальний за отримання кореспонденції (канцелярію, діловодну службу, загальний відділ тощо), з відміткою на примірнику Акта Мінекономіки про дату реєстрації в журналі вхідної кореспонденції замовника та підписом працівника підрозділу, який здійснив реєстрацію;

рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням. При цьому на примірнику Акта, що залишається в Мінекономіки, зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів перевірки.

Голова тендерного комітету (особа, яка виконує його обов’язки) зобов’язаний ознайомитися з Актом та у разі погодження з викладеними у ньому фактами підписати отриманий примірник Акта. У разі наявності зауважень щодо змісту Акта голова тендерного комітету (особа, яка виконує його обов’язки) підписує його із зауваженнями.

Підписаний примірник Акта замовник зобов’язаний повернути Мінекономіки у строк не пізніше ніж 3 робочі дні після його отримання.

У разі ненадходження до Мінекономіки підписаного примірника Акта протягом зазначеного строку посадова особа (особи) Мінекономіки, яка (які) здійснювала (и) перевірку, засвідчує своїм підписом (підписами) на останній сторінці примірника Акта, що залишився у Мінекономіки.

Після надходження підписаного головою тендерного комітету замовника (особою, яка виконує його обов’язки) першого примірника Акта Мінекономіки не пізніше 3 робочих днів з моменту отримання видає замовнику другий примірник Акта.

У разі підписання Акта із зауваженнями замовник у строк не пізніше ніж 5 робочих днів після повернення Мінекономіки Акта повинен подати йому письмові заперечення (зауваження). Якщо протягом цього строку зауваження щодо Акта не надійдуть, то Мінекономіки має право вжити передбачені законодавством заходи для реалізації результатів перевірки.

Зауваження (заперечення) до Акта, здані до установи зв’язку до закінчення останнього дня строку їх подання, вважаються такими, що здані своєчасно.

4. У разі виявлення під час здійснення контрольних заходів порушень законодавства, які вплинули на об’єктивність вибору переможця процедури закупівлі, Мінекономіки має право прийняти рішення щодо визнання результатів процедури закупівлі недійсними, а також має право вжити інших необхідних заходів у разі виявлення порушень законодавства у сфері державних закупівель.

5. Інформація про результати перевірки за необхідності може надаватись Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Антимонопольному комітету України, Державному казначейству України, Головному контрольно-ревізійному управлінню України, правоохоронни

ДО УВАГИ ВСІМ БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ!

 зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» 13.04.2017 № 2019-VIII

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» 23.11.2018

Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік

Лист від 30.12.2016 р. №3302-06/42560-06

Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю

Лист № 3302-06/1340-06 від 17.01.2017 року

Щодо зміни системи оподаткування

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ВІД 17.03.2016 № 454

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі

Рейтинг@Mail.ru