http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель

02.09.2011

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
з питань державних закупівель
    

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):

1) частину третю статті 38 доповнити реченням такого змісту:
"Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення,
передбаченого статтею 164-14 цього Кодексу, може бути накладено
протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше двох років
з дня його вчинення";

2) у статті 164-14:

в абзаці другому частини першої слова "від трьохсот до
семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити
словами "від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";

в абзаці другому частини другої слова "від семисот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами
"від тисячі до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".

2. У Законі України "Про здійснення державних закупівель"
( 2289-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст.
471, N 35-36, ст. 491, N 46, ст. 548); із змінами, внесеними
законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI ( 2856-17 ),
від 11 січня 2011 року N 2900-VI ( 2900-17 ), від 3 лютого 2011
року N 2995-VI ( 2995-17 ), від 17 березня 2011 року N 3156-VI)
( 3156-17 ):

1) у статті 1:

у частині першій:

у пункті 1:

перше речення після слів "акцепт пропозиції конкурсних торгів
або цінової пропозиції" доповнити словами "(пропозиції за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)",
а після слів "за результатами оцінки" доповнити словами "(за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника)";

друге речення після слів "цінова пропозиція" доповнити
словами "пропозиція за результатами застосування процедури
закупівлі в одного учасника";

у пункті 2 слова "на засадах координації" замінити словами "в
інтересах замовників за рамковими угодами";

у пункті 4 слова "кошти підприємств та їх об'єднань"
виключити;

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6) документація конкурсних торгів - документація, що
розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для
вільного доступу та безоплатно подається замовником під час
проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам.
Документація конкурсних торгів не є об'єктом авторського права
та/або суміжних прав";

пункт 9 виключити;

у пункті 14 слова "та інші" виключити;

пункт 15 викласти в такій редакції:

"15) моніторинг закупівель - систематичне спостереження за
станом здійснення замовниками державних закупівель, у тому числі
аналіз ефективності здійснення цих закупівель";

у пункті 20 слово "прийнято" замінити словом "акцептовано";

пункт 23 викласти в такій редакції:

"23) послуги - будь-який предмет закупівлі (крім товарів і
робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій,
наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські
розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм
(оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний
ремонт";

доповнити пунктом 26-1 такого змісту:

"26-1) рамкова угода - правочин, який укладається одним чи
кількома замовниками (генеральним замовником) у письмовій формі в
порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками
процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі
окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про
закупівлю протягом строку дії рамкової угоди";

у пункті 33 слова "пропозицію на переговорах" замінити
словами "взяла участь у переговорах";

частину другу виключити;

2) у статті 2:

частину першу доповнити абзацами такого змісту:

"Цей Закон застосовується до підприємств, визначених у пункті
21 частини першої статті 1 цього Закону, у разі якщо підприємства
відповідають хоча б одній з таких ознак:

1) підприємство користується податковою пільгою, передбаченою
податковим, митним законодавством України, - протягом користування
такою пільгою;

2) підприємство відповідно до закону звільнено від обов'язку
сплачувати заборгованість перед бюджетами, за єдиним внеском на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за
зобов'язаннями перед фондами загальнообов'язкового державного
соціального страхування - протягом календарного року від дати
такого звільнення;

3) отримує пряму або опосередковану бюджетну підтримку, в
тому числі у вигляді компенсації частини витрат або відшкодування
відсотків за кредитами, - протягом календарного року від дати
одержання бюджетної підтримки";

абзаци другий і третій частини другої виключити;

у частині третій:

в абзаці другому слова "банкнот і монет" замінити словами
"банкнот, монет і державних нагород України";

абзаци восьмий - одинадцятий виключити;

доповнити абзацами такого змісту:

"товари і послуги, пов'язані з операціями Національного банку
України із забезпечення управління золотовалютними резервами, їх
розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів,
здійснення валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу валютних
цінностей на валютних ринках;

платні послуги у розмірі, визначеному нормативно-правовими
актами, що надаються органами державної влади, органами місцевого
самоврядування або іншими особами, уповноваженими такими органами,
та обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством;

послуги з оренди нежитлових приміщень, які знаходяться у
державній та комунальній власності, для розміщення бюджетних
установ;

юридичні послуги, пов'язані із захистом прав та інтересів
України під час врегулювання спорів, розгляду у закордонних
юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та
України;

об'єкти державного цінового регулювання і послуги, закупівля
яких здійснюється Аграрним фондом відповідно до Закону України
"Про державну підтримку сільського господарства України"
( 1877-15 );

товари, закупівля яких здійснюється Державним агентством
резерву України та його підприємствами шляхом укладення договорів
купівлі-продажу, ф'ючерсних, форвардних контрактів виключно на
біржовому ринку (товарних, фондових біржах) в установленому
законодавством порядку згідно з номенклатурою, яка затверджується
Кабінетом Міністрів України;

товари, що реалізуються відповідно до Закону України "Про
державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ), закупівля яких
здійснюється розпорядниками бюджетних коштів. Умови такої
реалізації визначаються Кабінетом Міністрів України;

послуги з авіаперевезень осіб, щодо яких здійснюється
державна охорона відповідно до статті 5 та частини першої статті 6
Закону України "Про державну охорону органів державної влади
України та посадових осіб" ( 160/98-ВР );

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Окремими законами визначаються особливості здійснення
закупівлі:

1) юридичними особами, які провадять діяльність у сферах,
визначених статтею 5 Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 );

2) таких товарів, робіт і послуг:

неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;

нафта або нафтопродукти сирі;

електрична енергія, послуги з її постачання, передачі та
розподілу;

централізоване постачання теплової енергії;

природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування,
розподілу і постачання;

послуги поштового зв'язку, поштові марки та марковані
конверти;

телекомунікаційні послуги, у тому числі з ретрансляції
радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та
послуг Інтернет-провайдерів);

послуги міжнародних фінансових організацій, пов'язані із
залученням їх кредитів (позик);

послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних
та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за
кошти, розпорядником яких є спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади із забезпечення підготовки і реалізації в
Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань та заходів
з підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу та інших міжнародних спортивних подій
(у рамках виконання Державної цільової програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу) ( 357-2010-п );

освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними
закладами та науковими установами: студентам, аспірантам, науковим
і науково-педагогічним працівникам за межами України;

послуги з централізованого водопостачання та водовідведення";

3) у частині другій статті 6:

слова "укладених у встановленому порядку" виключити;

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Закупівля товарів, робіт і послуг на умовах їх
співфінансування у рамках проектів, які реалізуються за рахунок
кредитів, позик, зазначених в абзаці першому цієї частини,
здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими
відповідними організаціями, а у разі невстановлення таких правил і
процедур - відповідно до цього Закону";

4) у статті 7:

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері
закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур
закупівель";

у частині другій слова "Міністерство економіки України"
замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України";

в абзаці другому частини четвертої слова "відомостей про
рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі
(у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника)"
замінити словами "(цінової пропозиції, пропозиції за результатами
застосування процедури закупівлі в одного учасника), відомостей
про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі
проведення закупівлі за рамковими угодами)";

5) у статті 8:

у частині першій:

пункт 8 виключити;

абзац шостий пункту 19 викласти в такій редакції:

"порядку здійснення моніторингу закупівель";

у частині другій:

у пункті 3:

слова "від підприємств" замінити словами "від замовників,
учасників, підприємств" та доповнити словами "у тому числі для
здійснення моніторингу державних закупівель";

доповнити реченням такого змісту: "Особи та органи, зазначені
у цьому пункті, впродовж п'яти днів з дати отримання відповідного
запиту зобов'язані надати Уповноваженому органу інформацію та
завірені належним чином копії документів";

доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) проводити моніторинг закупівель";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) у разі виявлення порушень законодавства з питань
державних закупівель при здійсненні моніторингу закупівель
надавати рекомендації щодо усунення та недопущення таких
порушень";

у частині третій:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та
надсилаються не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття
Уповноваженому органу, суб'єкту оскарження, замовнику, Державній
казначейській службі України та редакції державного офіційного
друкованого видання з питань державних закупівель";

6) у статті 10:

у частині першій:

абзаци четвертий, десятий, одинадцятий і п'ятнадцятий
виключити;

абзац дев'ятий після слів "цінової пропозиції" доповнити
словами "(пропозиції за результатами застосування процедури
закупівлі в одного учасника)";

в абзаці першому частини другої слова "відомості щодо рішення
Уповноваженого органу про погодження або відмову в погодженні
застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури
закупівлі в одного учасника)" замінити словами "пропозиції за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника,
відомості про рамкову угоду, за якою укладено договір про
закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами)";

в абзаці першому частини четвертої слово "предмета"
виключити;

7) у статті 11:

у частині другій:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Голова та секретар комітету з конкурсних торгів повинні
пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.
Таке навчання можуть пройти також інші члени комітету з конкурсних
торгів. Порядок зазначеного навчання встановлюється Уповноваженим
органом";

абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:

"планує проведення процедур закупівель";

8) статтю 13 викласти в такі

Наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2016 № 2017 "Про примірні навчальні програми з питань організаціїї та здійснення публічних закупівель"

Про примірні навчальні програми з питань організації та здійснення публічних закупівель

На базі Установи Тендерної палати Херсонської області проводяться навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель.

Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" та перехід всіх замовників на електронні закупівлі до кінця 2016 року

Верховна Рада затвердила зміни до Закону про держзакупівлі

15.09.2015 | 13:49 | Прес-служба Мінекономрозвитку Повну документацію тепер має подавати тільки потенційний переможець тендеру.

Установа надає наступні послуги з питань антимонопольного та конкурентного права :
юридичні консультації з питань антимонопольного та конкурентного права, зокрема щодо: антиконкурентні узгоджені дії

Можливість зміни істотних умов договору на закупівлю.
Обґрунтування змін істотних умов договору на закупівлю товарів,робіт та послуг.

Рейтинг@Mail.ru