http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

РОЗ'ЯСНЕННЯ Мінекономіки від 08.12.2008 N 3303-27/1150 застосування норм Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг

15.01.2010

                    РОЗ'ЯСНЕННЯ Мінекономіки від 08.12.2008 N 3303-27/1150 застосування норм Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг
   


                     Мінекономіки на численні звернення щодо застосування норм Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг державних закупівель (далі - Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 N 1017), повідомляє. 
 
                   
 Щодо завершення процедур, розпочатих до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 N 1017 
 

                     За загальним правилом закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Також згідно зі статтею 5 Цивільного кодексу України акт цивільного законодавства не має зворотної дії в часі, крім випадків, коли він пом`якшує або скасовує цивільну відповідальність. 
 
                    Таким чином, ураховуючи, що постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 N 1017 не містить норму щодо зворотної дії в часі цієї постанови, процедури розпочаті до набрання нею чинності завершуються відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921, в редакції, що діяла до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 N 1017. 
 
                 
  Щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
 

                    Абзацом двадцять четвертим пункту 7 Положення передбачено, що його дія не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, необхідні для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 
 
                    Згідно із Законом України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" надзвичайною ситуацією техногенного та природного характеру є порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об`єкті на ній або на водному об`єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, пожежею, яке призвело (може призвести) до неможливості проживання населення на території чи об`єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та/або значних матеріальних втрат. 
 
                    При цьому законодавство України надає визначення і інших видів надзвичайних ситуацій, крім надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 
 
                    Зокрема, Державний класифікатор надзвичайних ситуацій, затверджений наказом Держстандарту України від 19.11.2001 N 552, включає перелік надзвичайних ситуацій, згрупованих за ознаками належності до відповідних типів надзвичайних ситуацій. Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, розрізняються, а саме: техногенного, природного, соціально-політичного та воєнного характеру. 
 
                   Таким чином, у разі віднесення стихійного лиха до надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру, закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти, необхідних для ліквідації наслідків зазначеного стихійного лиха, може здійснюватись без застосування процедур закупівель відповідно до абзацу двадцять четвертого пункту 7 Положення. 
 
                   Водночас у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, пов`язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій іншого характеру, ніж надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру, замовник може застосувати процедуру закупівлі в одного учасника відповідно до абзацу сьомого пункту 83 Положення. 
 
             
   Щодо закупівлі пального для автотранспортних засобів, що закуповується в роздріб безпосередньо на автозаправних станціях 
 

                  Відповідно до абзацу двадцять п`ятого пункту 7 Положення дія цього Положення не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є пальне для автотранспортних засобів, що закуповується в роздріб безпосередньо на автозаправних станціях. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 N 1442 затверджено Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами, які, зокрема, визначають порядок роздрібної торгівлі бензином, дизельним пальним, гасом, маслами, мастилами (далі - Правила). Згідно з пунктом 10 Правил розрахунки з покупцями за придбані ними нафтопродукти, інші товари провадяться за готівку в національній валюті, в безготівковому порядку, за кредитними картками або, в іншому порядку, відповідно до законодавства. Ураховуючи викладене, абзац двадцять п`ятий пункту 7 Положення застосовується у разі здійснення закупівлі пального для автотранспортних засобів з дотриманням порядку, визначеному Правилами. 
 
             
 Щодо здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг комунальними підприємствами 
 
Відповідно до підпункту 18 пункту 2 Положення розпорядниками державних коштів є органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи та організації, визначені Конституцією України і законодавством, підприємства, а також підприємства, установи чи організації, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов`язань і здійснення платежів. 
 
               Згідно з частиною першою статті 78 Господарського кодексу України комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. 
 
              Частиною другою статті 24 Господарського кодексу України встановлено, що правовий статус окремого суб`єкта господарювання у комунальному секторі економіки визначається уповноваженими органами управління відповідно до вимог цього кодексу та інших законів. 
 
               Також, слід врахувати, що під терміном "державні кошти" слід розуміти кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення діяльності зазначених органів, коштів підприємств. 
  
               Підпунктом 13 пункту 2 Положення визначено, що підприємства - це державні, у тому числі казенні підприємства, установи та господарські товариства, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства і господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків належать державним, у тому числі казенним підприємствам і господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків. 
 
               При цьому комунальне підприємство не підпадає під визначення підприємства, зазначеного в підпункті 13 пункту 2 Положення, а кошти комунального підприємства не відносяться до держаних. 
 
                Таким чином, комунальні підприємства підпадають під визначення "розпорядник державних коштів" і відповідно можуть бути замовниками державних закупівель та зобов`язані керуватися Положенням виключно при здійсненні закупівель за державні кошти. 
 
             
  Щодо закупівлі послуг з охорони за державні кошти 
 
                 Відповідно до абзацу другого пункту 6 Положення особливості відносин, що виникають у зв`язку із закупівлею товарів, робіт і послуг, що здійснюються в межах державного оборонного замовлення, а також із закупівлею інших спеціально визначених Кабінетом Міністрів України (специфічних) товарів, робіт і послуг, можуть встановлюватися окремими рішеннями Кабінету Міністрів України. 
 
                 З огляду на зазначене вище, актами Кабінету Міністрів України в якості особливостей відносин, пов`язаних з закупівлями, може бути прямо визначено обов`язок замовника укласти договір про закупівлю з конкретним суб`єктом. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 N 615 "Про заходи щодо вдосконалення охорони об`єктів державної та інших форм власності" затверджено перелік об`єктів, що підлягають обов`язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ за договорами. 
 
                  Отже, замовники можуть здійснювати закупівлю за державні кошти та власні кошти підприємств послуг з охорони об`єктів, що відносяться до переліку об`єктів, які підлягають обов`язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при МВС за договорами, за прямими договорами з відповідними підрозділами Державної служби охорони без застосування процедур закупівель, передбачених Положенням, на підставі абзацу другого пункту 6 Положення та постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 N 615, керуючись вимогами вищезазначених нормативно-правових актів. 
 
             
   Щодо продовження строку дії договору 
 
                  Абзацом третім пункту 84 Положення передбачено, що дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року на суму коштів не більше 15 відсотків вартості, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку. 
 
                   Ураховуючи вимоги частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, згідно з якою строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов`язки відповідно до договору, продовження дії договору можливо у разі, коли строк його дії не закінчився у встановленому чинним законодавством порядку. 
 
                    При цьому зауважуємо, що абзац третій пункту 84 Положення можуть застосовувати в своїй діяльності всі розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлю в установленому цим Положенням порядку. 
 
               
    Щодо тендерних комітетів замовника 
 
                    Відповідно до пункту 18 Положення для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет на засадах колегіальності у прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів

ДО УВАГИ ВСІМ БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ!

 зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» 13.04.2017 № 2019-VIII

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» 23.11.2018

Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік

Лист від 30.12.2016 р. №3302-06/42560-06

Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю

Лист № 3302-06/1340-06 від 17.01.2017 року

Щодо зміни системи оподаткування

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ВІД 17.03.2016 № 454

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі

Рейтинг@Mail.ru